Inkoopvoorwaarden – Januari 2023

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Van Vulpen:

Van Vulpen en de aan haar gelieerde bedrijven.

Leverancier:

De wederpartij van Van Vulpen zoals Opdrachtnemer en/of Onderaannemer en/of leverancier van flexibele arbeid;

Partijen:

Van Vulpen en de Leverancier;

Overeenkomst:

De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Van Vulpen en de Leverancier, betreffende de levering van Zaken en/of het verrichten van Diensten;

Inkooporder:

Een door Van Vulpen aan leverancier verleende opdracht, in standaard Van Vulpen opmaak, waarop deze Algemene Inkoop Voorwaarden van toepassing zijn;

Levering:

Het Van Vulpen in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen, van één of meer Zaken en de eventuele installatie en montage van deze Zaken;

Zaken:

Roerende zaken, waaronder mede begrepen energie en water;

Diensten:

De te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van Zaken en/of Diensten door Leverancier aan Van Vulpen, waarbij de algemene voorwaarden van de Leverancier, in welke vorm en onder welke benaming dan ook bekend, nadrukkelijk van de hand worden gewezen.
 2. In geval van strijdigheid prevaleren bijzondere overeengekomen verbintenissen boven deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Wijzigingen

 1. Van Vulpen is te allen tijde bevoegd, in overleg met de Leverancier, de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Zaken en/of te verrichten Diensten te wijzigen. Wijzigingen worden slechts schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 Overdracht van verplichtingen

 1. Leverancier kan een verplichting en/of een recht uit hoofde van een Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Vulpen overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen door Van Vulpen voorwaarden worden verbonden.
 2. In geval van overdracht van (een gedeelte van) de verplichtingen en/of rechten uit de Overeenkomst door de Leverancier aan een derde is de Leverancier indien relevant verplicht aan Van Vulpen te melden welke zekerheden er zijn gesteld voor de afdracht van BTW, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.

Artikel 5 Prijzen

 1. De overeengekomen prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier.
 2. De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing kan plaatsvinden.

Artikel 6 Facturering en betaling

 1. De door Leverancier ingediende facturen worden alleen in behandeling genomen indien deze voldoen aan de door Van Vulpen- en door de wetgever gestelde eisen en op basis van een door Van Vulpen verstrekte Inkooporder.
 2. Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van het resultaat van de verrichtte Diensten en/of de geleverde Zaken en de eventuele installatie/montage daarvan door Van Vulpen.
 3. Van Vulpen is gerechtigd de betaling (gedeeltelijk) op te schorten indien Van Vulpen een tekortkoming in de Zaken en/of Diensten constateert.
 4. Van Vulpen heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die Leverancier is verschuldigd aan Van Vulpen.
 5. Betaling door Van Vulpen houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
 6. Facturen zullen door Leverancier worden ingediend binnen 1 kalendermaand en uiterlijk binnen 6 kalendermaanden na de dag waarop facturering op basis van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst toegestaan is.
 7. Facturen die na deze tijd worden ingediend zullen door Van   Vulpen niet in behandeling worden genomen.
 8. Facturen zullen conform de digitale bestel- en betaalprocessen van Van Vulpen digitaal aan Van Vulpen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7 Levering

 1. Het overeengekomen tijdstip van levering en/of oplevering is een fatale termijn. Bij niet tijdige levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Bij overschrijding van de levertijd en/of moment van oplevering is de Leverancier een boete verschuldigd van 15% van het factuurbedrag of, als het factureren in delen betreft, 15% van de gehele opdrachtwaarde, onverminderd het recht van Van Vulpen op eventuele schadevergoeding.
 3. Leverancier dient een dreigende levertijdoverschrijding en/of oplevering onverwijld schriftelijk te melden aan Van Vulpen. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de Overeenkomst of de wet.
 4. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeenkomen, is het de Leverancier niet toegestaan de Zaken in gedeelten te leveren.
 5. Levering van Zaken vindt plaats DDP (Delivered Duty Paid) op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de geldende Incoterms.
 6. Van Vulpen heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de Zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

Artikel 8 Tekortkoming

 1. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na het intreden van de overmachtsituatie, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
 2. Indien Leverancier stelt dat één of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en Van Vulpen deze stelling aanvaardt, heeft Van Vulpen niettemin het recht de Overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.

Artikel 9 Garantie

 1. Leverancier garandeert dat de resultaten van de Diensten en de Zaken en de eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.
 2. Leverancier garandeert dat de Zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn en zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door Van Vulpen schriftelijk aangegeven doel worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.
 3. Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
 4. Indien Van Vulpen constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen Leverancier conform de leden a tot en met c van dit artikel heeft gegarandeerd, is Leverancier in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
 5. De garantieperiode op Zaken is 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.
 6. De garantie houdt onder meer in dat, onverminderd het recht van Van Vulpen tot schadeloosstelling voor alle kosten en schade welke het gevolg zijn van het verzuim, alle gebreken ontstaan tijdens de garantieperiode, geheel worden hersteld/dan wel vervangen door (soort)gelijke zaken.
 7. Leverancier garandeert dat bij het verrichten van de Diensten gehandeld zal worden overeenkomstig de mate van zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die van Leverancier verwacht mag worden en dat het resultaat zal conformeren aan de overeengekomen specificaties en/of beschrijvingen, de overeenkomst en deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

Artikel 10 Industriële en intellectuele eigendom:

 1. Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Van Vulpen van de geleverde Zaken. Hij vrijwaart Van Vulpen tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 2. Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Van Vulpen te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de Overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Van Vulpen.

Artikel 11 Documentatie

 1. Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering en/of oplevering ter beschikking te stellen aan Van Vulpen.
 2. Van Vulpen is vrij in het gebruik van deze documentatie waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Van Vulpen leidt als gevolg van de toerekenbare niet-nakoming van Leverancier, haar werknemers of andere bij de uitvoering van de Overeenkomst ingezette personen.
 2. Leverancier kan aansprakelijk worden gesteld voor maximaal €1.250.000,- of de waarde van de opdracht indien deze hoger ligt dan €1.250.000,-.
 3. Leverancier vrijwaart Van Vulpen tegen aanspraken van derden voor schade en boetes indien deze het gevolg zijn van een onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming van Leverancier.
 4. Leverancier verklaart dat hij genoegzaam is verzekerd en zich genoegzaam verzekerd zal houden. Leverancier zal op het eerste verzoek van Van Vulpen een bewijs van verzekering tonen.

Artikel 13 Eigendom, risico en reclames

 1. Het eigendom van Zaken gaat over op Van Vulpen nadat deze zijn geleverd aan Van Vulpen en geaccepteerd door Van Vulpen.
 2. In geval Van Vulpen aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van Van Vulpen. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van Zaken welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze merken als eigendom van Van Vulpen.
 3. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software, van Van Vulpen zijn verwerkt in Zaken van Leverancier, is er sprake van een nieuwe zaak waarvan het eigendom aan Van Vulpen toebehoord.
 4. Indien hetgeen door Leverancier is afgeleverd niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, heeft Van Vulpen het recht binnen bekwame tijd nadat zij dit heeft ontdekt bij Leverancier te reclameren. Verwerking, bewerking, ingebruikneming of doorlevering van de geleverde zaken doet aan dit recht niets af en Leverancier is gehouden om alsnog een correcte levering te laten plaatsvinden.
 5. De omstandigheid dat Van Vulpen bij het in ontvangst nemen van zaken een zogenaamde ontvangstverklaring ondertekent, impliceert niet dat Van Vulpen daarmee verklaart dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Leverancier verplicht zich tot strikte geheimhouding van alle bedrijfsinformatie en gegevens die hem op welke wijze dan ook ter kennis zijn gekomen of gebracht op grond van of in verband met de Overeenkomst. Leverancier zal deze geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan personeel en eventuele derden die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken.

Artikel 15 Keuring

 1. Van Vulpen is gerechtigd te allen tijde Zaken zowel tijdens de productie, bewerking, opslag en installatie als na levering te (doen) keuren.
 2. Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan Van Vulpen of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

Artikel 16 Verpakking en verzending

 1. De Leverancier is verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking van de te leveren zaken en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt tengevolge van ondeugdelijke verpakking.
 2. De Leverancier is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij het lossen van de zaken.
 3. Van Vulpen heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Leverancier aan deze te retourneren.

Artikel 17 Ontbinding

1. Van Vulpen is, onverminderd eventuele rechten op vergoeding van alle schade, gerechtigd de Overeenkomst zonder enige verplichting tot vergoeding van kosten van Leverancier en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien Leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en ook na afloop van de termijn gesteld in een eventuele schriftelijke ingebrekestelling te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

2. Van Vulpen is, onverminderd eventuele rechten op vergoeding van alle schade, gerechtigd, de Overeenkomst zonder enige aansprakelijkheid tot vergoeding van kosten van Leverancier, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

 • Leverancier surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan de Leverancier is verleend;
 • door of tegen Leverancier een faillissementsaanvraag is ingediend of Leverancier in staat van faillissement is verklaard;
 • beslag is gelegd op een deel of op het hele vermogen van Leverancier;
 • Leverancier wordt of is overgenomen door een derde;
 • De opdrachtgever van Van Vulpen om wat voor reden dan ook haar opdracht aan Van Vulpen geheel of gedeeltelijk annuleert of stopzet.

3. Onverminderd alle andere rechten kan Van Vulpen de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door Leverancier of één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan personeel die deel uitmaakt van het bedrijf van Van Vulpen met het kennelijke oogmerk om besluitvorming te beïnvloeden.
4. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief aan Leverancier.

Artikel 18 Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Leverancier en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen, overeenkomstig het gestelde in het “Handboek onderaanneming van Van Vulpen”.

Artikel 19 Duurzaamheid

 1. In het kader van zijn beleid met betrekking tot duurzaamheid kunnen door Van Vulpen na overleg met de Leverancier nadere eisen worden gesteld aan de bedrijfsvoering van de Leverancier en aan de door de Leverancier aan de Van Vulpen te leveren producten en diensten.
 2. Het staat Van Vulpen vrij om vanwege (nadere) eisen op het gebied van duurzaamheid overeenkomstig (nadere) eisen te stellen aan producten en diensten van de Leverancier.

Artikel 20 Geschillen en Toepasselijk recht

 1. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 2. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Van Vulpen is gevestigd.
 3. Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, en van eventuele andere, internationale regelingen inzake koop van roerende zaken, voor zover de werking hiervan door Partijen kan worden uitgesloten, is uitgesloten.

Aanvullende  Inkoopvoorwaarden inzake onderaanneming en/of inhuur van flexibele arbeidscapaciteit

Artikel 21 Aanvullende definities

In deze aanvullende Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

Materialen:

Zaken zoals vermeld in artikel 13 lid b, die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het Werk, met uitzondering van de te gebruiken Uitrusting.

Uitrusting:

Alle voertuigen, materieel gereedschappen en overige middelen die Leverancier gebruikt en/of ter beschikking heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst, doch uitgezonderd de Zaken die verwerkt dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

Opdrachtgever:

Een partij die Van Vulpen als hoofdaannemer een opdracht voor aangenomen werk heeft verstrekt.

Artikel 22 Toepasselijkheid

 1. Deze aanvullende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van Diensten, naast de andere bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
 2. Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder Leverancier mede te verstaan de derden die door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst(en) zijn betrokken.

Artikel 23 Personeel, Uitrusting en Materialen

 1. Door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door Van Vulpen gestelde (bijzondere) eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
 2. Leverancier zal, ten behoeve van de uitvoering van technische opdrachten, alleen medewerkers inzetten die beschikken over een geldig VCA of VCU certificaat.
 3. Indien naar het oordeel van Van Vulpen sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel, is Van Vulpen bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot onverwijlde en kosteloze vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid a) en lid b) van dit artikel, indien Van Vulpen hiertoe verzoekt.
 4. Leverancier dient bij zijn factuur een overzicht (mandagenstaat) toe te voegen bevattende naam en BSN-nummer van alle personeel dat door Leverancier te werk is gesteld in het kader van de uitvoering van de betreffende gefactureerde Diensten.
 5. Leverancier zal Van Vulpen in de gelegenheid stellen om inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens (geldig ID bewijs) van elke individuele medewerker alvorens deze medewerker zijn werkzaamheden aanvangt ten behoeve van diensten in opdracht van Van Vulpen.
 6. Van Vulpen heeft de bevoegdheid tot identificatie van personeel dat door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld.
 7. Leverancier dient al zijn verplichtingen jegens het door hem te werk gestelde personeel strikt na te leven.
 8. Het is Leverancier niet toegestaan zonder toestemming van Van Vulpen personeel van derden in te zetten.
 9. Leverancier garandeert Van Vulpen dat door hem alle wettelijke en CAO matige verplichtingen worden nagekomen en dat de werknemers die door Leverancier bij de uitvoering worden ingezet beschikken over de vereiste verblijfs- en werkvergunningen.
 10. Bij elke overtreding van het in lid i) omschreven artikel, verbeurt Leverancier aan Van Vulpen een terstond opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 25.000 Euro per overtreding.
 11. Leverancier garandeert dat de Uitrusting voldoet aan alle wettelijke eisen en keuringsplichten. Van Vulpen en haar Opdrachtgevers hebben de bevoegdheid tot het inspecteren van de Uitrusting.
 12. Bij elke geconstateerde overtreding van het in lid k) gestelde, verbeurt Leverancier aan Van Vulpen een terstond opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 Euro per overtreding.
 13. Leverancier garandeert een goed gebruik en onderhoud van het hem ter beschikking gestelde Materialen en Uitrusting, bij gebreke waarvan Leverancier aansprakelijk zal zijn voor de schade en kosten.
 14. Bij beëindiging van het contract en/of werkzaamheden dient Leverancier alle door Van Vulpen ter beschikking gestelde Materialen en/of Uitrusting bij Van Vulpen in te leveren.
 15. Alle boetes, waaronder verstaan boetes vanuit haar Opdrachtgever, die Van Vulpen opgelegd krijgt in het kader van Wet Arbeid Vreemdelingen welke zijn ontstaan door en/of onder (in)directe verantwoordelijkheid van Leverancier worden volledig op Leverancier verhaald.
 16. Alle boetes, waaronder verstaan boetes vanuit haar Opdrachtgever, die van Vulpen opgelegd krijgt in het kader van Arbeidsinspectie welke zijn ontstaan door en/of onder (in)directe verantwoordelijkheid van Leverancier worden volledig op Leverancier verhaald.
 17. Alle boetes, waaronder in ieder geval te verstaan boetes vanuit haar Opdrachtgever, die Van Vulpen opgelegd krijgt in het kader van Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) welke zijn ontstaan door en/of onder (in)directe verantwoordelijkheid van Leverancier worden volledig op Leverancier verhaald.

Artikel 24 Verplichtingen van Leverancier

 1. Leverancier is, indien hij als onderaannemer optreedt, verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de werkzaamheden met in achtneming van de vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid en milieu.
 2. Het werk en/of opdracht dien(en) goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst te worden uitgevoerd.
 3. Leverancier vrijwaart Van Vulpen tegen aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door Leverancier van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.
 4. Leverancier is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen die voortvloeien uit de belastingwetgeving en sociale verzekeringswetgeving. Leverancier zal Van Vulpen vrijwaren tegen aanspraken ter zake.
 5. Indien er graafwerkzaamheden uitgevoerd worden houdt leverancier zich aan de verplichtingen welke de Wet Informatie uitwisselingen Ondergrondse Netten (WION) aan de in de wet bedoelde “grondroerder” oplegt en aan de Richtlijn “Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen” opgesteld door het CROW. Door Van Vulpen aan Leverancier ter beschikking gestelde informatie, zoals tekeningen, ontslaan Leverancier niet van de verplichting om deze informatie op juistheid en volledigheid te controleren en voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van schade.
 6. Leverancier dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging waarbij is ingeschreven en te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is. Op eerste verzoek van Van Vulpen dient Leverancier hem voornoemde bescheiden te tonen.
 7. Leverancier heeft de verplichting om Van Vulpen in bezit te houden van een actuele (niet ouder dan drie maanden) verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat Leverancier tijdig en volledig omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekering en/of premies werknemersverzekeringen heeft afgedragen voor de ingeschakelde werknemers.
 8. Leverancier maakt desgevraagd (digitaal) productiestaten op volgens een door Van Vulpen te verstrekken model.
 9. Leverancier onthoudt zich nadrukkelijk van communicatie met Opdrachtgever betreffende commerciële aangelegenheden zoals, maar niet uitsluitend, prijsstelling.
 10. Afval- en emballagemateriaal dient Leverancier, indien hij als onderaannemer optreedt, na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen en voor eigen rekening af te voeren.
 11. Leverancier dient zorgvuldig om te gaan met de door van Vulpen voor de uitvoering van de werkzaamheden beschikking gestelde informatie. Leverancier dient deze op een eenduidige wijze te beveiligen en op te slaan. Leverancier dient zich hierbij te houden aan de gelden Wet- en regelgeving omtrent privacy.
 12. Bij beëindiging van de Overeenkomst en/of het eindigen van de werkzaamheden dient Leverancier alle door Van Vulpen ter beschikking gestelde informatie bij Van Vulpen in te leveren.

Artikel 25 Uitvoering van werkzaamheden.

 1. Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op de locatie (terreinen en/of gebouwen) waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
 2. Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van Leverancier.
 3. Indien er niet gewerkt kan worden als gevolg van onwerkbaar weer, bijvoorbeeld in het geval van vorstverlet, zullen hieraan geen kosten voor Van Vulpen zijn verbonden.
 4. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op de locatie van uitvoering geen belemmering vormen voor een ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Van Vulpen en derden.
 5. Leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van het werk van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud van de op de locatie van uitvoering geldende voorschriften en reglementen, onder andere betreffende veiligheid, gezondheid en milieu, en zich dienovereenkomstig te gedragen.
 6. Van Vulpen heeft in het “Handboek onderaanneming van Van Vulpen” informatie en instructies over veiligheid, gezondheid en milieu en het sanctiebeleid van Van Vulpen vastgelegd. Leverancier dient zich te houden aan het in dit handboek gestelde. Een exemplaar van voornoemd handboek wordt Leverancier op zijn verzoek door Van Vulpen ter beschikking gesteld. Leverancier is verplicht zijn werknemers op de hoogte te stellen van deze informatie en instructies.
 7. De Leverancier alsmede zijn werknemers zal/zullen de aanwijzingen die door en/of namens Van Vulpen worden verstrekt bij en/of tijdens de uitvoering van het werk direct opvolgen.
 8. De Leverancier is verplicht de veiligheids-, milieu- en gezondheidsrisico’s die het uitvoeren van het overeengekomen werk met zich meebrengt, alsmede de hiervoor te treffen voorzorgsmaatregelen, middels een risico inventarisatie en evaluatie voor aanvang van het werk aan Van Vulpen schriftelijk bekend te maken.
 9. Leverancier is onder geen enkel beding gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of af te breken.
 10. Schade, verlies of gebreken aan/van materialen en materieel van Leverancier, al dan niet gehuurd dan wel (om niet of tegen betaling) specifiek door Van Vulpen aan Leverancier ter beschikking gesteld, is te allen tijde voor rekening van Leverancier. Ook de eventuele schade door of met deze Materialen en Uitrusting aan derden toegebracht komt voor rekening van Leverancier.
 11. Schades veroorzaakt door Leverancier dienen door Leverancier zelf te worden gemeld bij en afgehandeld met de betreffende beheerder(s). De schade dient echter wel te allen tijde te worden gemeld bij Van Vulpen.
 12. Indien Leverancier de afwikkeling van veroorzaakte schades aan voorzieningen, materiaal en individuen via Van Vulpen laat verlopen, worden de door Van Vulpen ontvangen facturen van derden bij Leverancier in rekening gebracht verhoogd met administratiekosten van € 100,00 per schade.
 13. Indien Leverancier verzuimt om de schade te melden bij Van Vulpen, zal Van Vulpen de schade op kosten van Leverancier (laten) herstellen. Daarbij is Leverancier volledig aansprakelijk voor alle kosten voortvloeiend uit de schade. Tevens zal Van Vulpen €250,- administratiekosten in rekening brengen bij Leverancier.
 14. Leverancier zal, indien Van Vulpen dit wenst, alle medewerking verlenen een kwaliteitsauditor namens Van Vulpen de gelegenheid te geven zich nader op de hoogte te stellen van de kwalificaties van Leverancier evenals de door Leverancier ingezette Uitrusting.
 15. Leverancier zal alsmede zijn werknemers de aanwijzingen die door en/of namens de Van Vulpen worden verstrekt bij en/of tijdens de uitvoering van het werk direct opvolgen.
 16. Leverancier is verplicht zijn medewerking te verlenen bij het verstrekken van informatie aan Van Vulpen en zoals periodiek door Van Vulpen wordt gevraagd middels een “vragenlijst Leverancier”.

Artikel 26 Meer- en minderwerk.

Uitvoering, vergoeding en verrekening van meer- of minderwerk vindt uitsluitend plaats indien Leverancier, Van Vulpen hier van tevoren schriftelijk of telefonisch van in kennis heeft gesteld en Van Vulpen het meer- of minderwerk uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 27 Betalingen

 1. Het afgeven van een inkooporder impliceert uitdrukkelijk niet dat daarmee het (deel)werk ook goed is volbracht.
 2. Een betaling is niet bevrijdend voor Leverancier en ontslaat Leverancier niet van haar verplichting om garanties op het werk af te geven.
 3. Facturen dienen achteraf, en op grond van de Overeenkomst overeengekomen prijs en voorwaarden vergezeld van een door Van Vulpen geaccordeerde inkooporder, digitaal verzonden te worden. De door Leverancier aan Van Vulpen te verzenden facturen dienen te voldoen aan de in dit artikel gestelde eisen. Op iedere factuur dienen in ieder geval de volgende gegevens vermeld te worden:
  • Naam, adres en woonplaats van Leverancier.
  • Het nummer van de hiervoor genoemde geaccordeerde inkooporder, projectnummer en offertenummer
  • Het werk en de plaats(en) van uitvoering en periode, waarop de factuur betrekking heeft
 4. Van Vulpen zal alleen tot betaling overgaan nadat het werk door Leverancier naar genoegen van Van Vulpen is opgeleverd en/of de opdracht naar genoegen van Van Vulpen door Leverancier is uitgevoerd.
 5. Indien binnen 24 maanden na oplevering van het (deel)werk wordt geconstateerd dat het werk niet deugdelijk is uitgevoerd, is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim en worden de kosten ontstaan door het niet deugdelijk uitvoeren van het werk, onverminderd het recht op een eventuele schadevergoeding op Leverancier verhaald.
 6. Van Vulpen kan alle bedragen die zij door toedoen van Leverancier en/of derde partijen moet betalen, verrekenen met nog openstaande vorderingen en/of tegoeden in welke vorm dan ook van Leverancier; deze verrekeningsmogelijkheid geldt ook voor (mogelijke) schades, (mogelijke) kosten welke Van Vulpen lijdt; deze kunnen dus ook worden verrekend met nog openstaande vorderingen en/of tegoeden in welke vorm dan ook van Leverancier.
 7. Indien en voor de periode dat Leverancier in verzuim is bij het overleggen van de in artikel 24 lid g) bedoelde verklaringen dan wel in deze Algemene Inkoopvoorwaarden gevraagde informatie of niet heeft verstrekt, heeft Van Vulpen het recht alle betalingen aan Onderaannemer ingevolge de Overeenkomst op te schorten.
 8. Ingevolge de verplichtingen voortvloeiende uit de wet ketenaansprakelijkheid en het G-rekening besluit, zal 40% van het factuurbedrag of indien de loonkosten gespecificeerd op de factuur zijn aangegeven, 40% van de loonkosten, gereserveerd worden in verband met de premies sociale verzekeringen en loonbelasting, welke naar de G-rekening zal worden overgemaakt. Indien de Leverancier niet in het bezit is van een G-rekening zal de eerder vermelde 40% rechtstreeks overgemaakt worden naar de sociale verzekeringen en loonbelasting onder vermelding van het aansluitnummer van de Leverancier.
 9. De verleggingsregeling met betrekking tot BTW is, bij onderaanneming, van toepassing.

Klik op de link om de pdf met de inkoopvoorwaarden te openen.