Aanleg koelwaterleiding voor datacentrum Eemshaven

Terug naar het overzicht
Opdrachtgevers
Waterbedrijf Groningen
Alsema BV
Locatie
Eemshaven
Datum
17 juni 2019

In het kort

Van Vulpen voerde tussen eind februari en eind maart 2019 twee horizontaal gestuurde boringen uit in het Eemshavengebied.De boringen zijn onderdeel van de aanleg van een nieuwe koelwaterleiding waarop het datacentrum van Google in de Eemshaven warmte zal afvoeren. Van Vulpen voerde de boringen uit in onderaannemerschap van Alsema B.V. die de rest van het tracé voor rekening nam.

Gestuurd boren

Gestuurd boren

Ideaal waar graven in de bodem niet gewenst of mogelijk is, zoals dichtbebouwde omgevingen, natuurgebieden, industrieterreinen, havens en snel-, spoor- en waterwegen.

Meer informatie

Het tracé van de nieuwe koelwaterleiding liep van de locatie van het datacentrum van Google naar de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA) van Waterschap Hunze en Aa’s aan de Oostpolderdijk te Bierum. Het grootste deel van de HDPE warmwaterleiding is door Alsema B.V. aangelegd in open ontgraving. Van Vulpen nam de twee horizontaal gestuurde boringen van 180 en 1550 meter voor haar rekening. Hierbij is onder andere een primaire waterweg gekruist.

Eemshaven
Eemshaven Eemshaven

Meet in the middle

 

Voor de medium voerende buis die bij de boringen werd ingetrokken, is gekozen voor een PE 100 SDR 11 RC SLM, met een diameter van 500mm. Van Vulpen maakte bij de langste boring gebruik van de methode ‘meet in the middle’. Een 250 ton en 80 ton boorstelling – beide in eigendom van Van Vulpen – boorden met behulp van een gyroscoop en ondergrondse radartool naar elkaar toe. Op het moment van treffen, trekt één van de boorkoppen zich terug en volgt de andere het geboorde gat. Dat is hierna geruimd, waarop de buis is ingetrokken.

 

Testen leiding

 

De korte boring is eind februari probleemloos uitgevoerd onder toezicht van de Gasunie NV waarbij drie bestaande hoge druk gasleidingen werden gekruist. Na het uitvoeren van de lange boring zijn de onvermijdelijke buisverbindingen in opdracht van Waterbedrijf Groningen onderworpen aan een finale leidingtest. Nadat deze test had uitgewezen dat de nieuwe koelwaterleiding voldeed aan alle eisen, zijn beide boringen op 20 maart 2019 opgeleverd.

Eemshaven

Bekijk de video

Bekijk video
Overzicht