Reconstructie Hoofdweg Waverveen

De gemeente De Ronde Venen gaat groot onderhoud uitvoeren aan de Hoofdweg in Waverveen. De rijbaan heeft te maken met een groot aantal verzakkingen en tegelijk wordt het bestaande fietspad vervangen voor een fietspad dat bestaat uit prefab betonnen elementen. Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente vervangt Van Vulpen namens Vitens en Stedin een aantal bestaande kabels en leidingen.

Voor deze combiopdracht heeft Van Vulpen de engineering uitgevoerd voor het vervangen van ruim 4 km waterleiding in opdracht van Vitens en ruim 1 km MS-kabel voor Stedin. Tijdens de engineeringsfase bleek uit het bodemonderzoek en proefsleuven dat de bestaande drinkwaterleiding onder bestaande kabels en leidingen ligt, er Bims (vulkanisch gesteente) onder de bestrating is aangebracht en de grond verontreinigd te zijn. In overleg met Vitens, Stedin en de gemeente De Ronde Venen is daarop besloten om de plannen te herzien en te onderzoeken of de bestaande kabels en leidingen vervangen konden worden met behulp van een aantal gestuurde boringen. Door het toepassen van sleufloze technieken is er minder grondverzet nodig, waardoor bijkomende kosten voor milieukundige begeleiding en grondverbetering achterwegen konden blijven.

De grootste uitdaging binnen de engineeringfase was het feit dat er reeds een aantal bestaande boringen aanwezig zijn in het aangewezen tracé. Het werk is daarom uitgevoerd aan de hand van 13 verschillende boringen met variërende samenstelling qua lengte en bundelsamenstelling.

Tijdens de uitvoering is gebleken dat er oude stukken waterleiding aanwezig  waren die niet op tekening stonden om te worden vervangen. Om te voorkomen dat deze leidingen over enkele jaren gaan lekken en de nieuwe weg hiervoor opengebroken moet worden is ervoor gekozen om deze ook gelijk te vernieuwen. Door de gecombineerde aanleg is de overlast voor de omgeving beperkt gebleven en zijn maatschappelijke kosten bespaard doordat de werkzaamheden in één werkgang uitgevoerd zijn. Voor een veilige werkomgeving is in overleg met de gemeente ervoor gekozen om het doorgaande verkeer om te leiden, waardoor enkel bestemmingsverkeer langs het werkgebied komt. Deze werkwijze heeft naast veiligheid, ook voor een efficiënte werkwijze gezorgd.